Foto checklist

De fiscale risico’s van een rekening-courantschuld van de DGA

artikel

Een DGA is een ondernemer die zijn onderneming heeft ingebracht in een B.V. en door zijn aandelenbezit ook de zeggenschap heeft over het bestuur en beleid van de B.V. Veel DGA’s hebben een schuld aan hun eigen B.V. Deze schuld wordt ook wel een rekening-courantschuld genoemd. Fiscaal zijn er echter risico’s verbonden aan een dergelijke rekening-courantschuld.

Hoe ontstaat een rekening-courantschuld?

De B.V. maakt winst met de activiteiten van de onderneming. Over de winst is de vennootschap 20% vennootschapsbelasting verschuldigd (bij een winst boven de € 200.000 is dit 25% vennootschapsbelasting). Deze winst wordt toegevoegd aan de reserves van de B.V.

Daarnaast is de DGA verplicht, op grond van de wetgeving, zichzelf een salaris toe te kennen. Dit salaris is aftrekbaar voor de B.V., waardoor er minder vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Wel dient er loonheffing afgedragen te worden door de B.V. Deze loonheffing kan oplopen tot 52%. De loonheffing is een voorbelasting op de inkomstenbelasting. Dit betekent dat wanneer u bijvoorbeeld recht heeft op hypotheekrenteaftrek, u recht kan hebben op een teruggave inkomstenbelasting.

De DGA geeft zichzelf in veel gevallen een laag salaris, waardoor minder loonheffing betaald hoeft te worden. Dit salaris is in veel gevallen niet voldoende voor alle privé-uitgaven. In de B.V. zijn echter voldoende middelen voorhanden, waardoor het verleidelijk kan zijn deze liquide middelen aan te wenden voor privédoeleinden. De aandeelhouder gebruikt geld van zijn B.V., waardoor een schuld ontstaat van de aandeelhouder aan de B.V.

Welke fiscale risico’s ontstaan er?

Risico 1

Allereerst kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat het salaris van de DGA te laag is, waardoor er te weinig loonheffing is betaald. De Belastingdienst kan (over een gedeelte) van de rekening-courantschuld alsnog loonbelasting in rekening brengen. Het is overigens niet verplicht om de gehele winst als salaris uit te keren. De Belastingdienst heeft echter regels vastgesteld op grond waarvan vastgesteld kan worden welk salaris de DGA zichzelf minimaal moet toekennen. Kort samengevat, en zonder alle uitzonderingen en overige voorwaarden uit te werken, komt deze regeling op het volgende neer:
•uitgangspunt is dat het salaris van de DGA minimaal op 75% van het salaris van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vastgesteld dient te worden;
•de DGA moet minimaal hetzelfde verdienen als de meest verdienende medewerker van het hele concern;
•ondergrens is een salaris van € 44.000,-.

Risico 2

De Belastingdienst kan zich op het standpunt stellen dat het bedrag van de rekening-courant (geheel of gedeeltelijk) blijvend het vermogen van de B.V. heeft verlaten. Oftewel: De Belastingdienst heeft er geen enkel vertrouwen in dat rekening-courant schuld netjes wordt terugbetaald.

De B.V. heeft de aandeelhouder in dat geval bevoordeeld. De Belastingdienst ziet dit als verkapt dividend en kan hierover 25% inkomstenbelasting heffen.

Om dit risico te verkleinen kunnen onder andere de volgende maatregelen worden getroffen:
•rekening-courant schuld niet te ver laten oplopen;
•zakelijke rente in rekening brengen en betalen aan de B.V.;
•leningsovereenkomst opstellen met een aflossingsverplichting;
•zekerheid aanbieden aan de B.V. (hypotheek, pand).

De Belastingdienst zal een vergelijking maken tussen de lening die u heeft bij de B.V. en andere leningen op de zakelijke markt. Wanneer u geld leent van een bank, zal de bank zekerheden willen verkrijgen en een zakelijke rente willen ontvangen. Indien u al veel andere schulden heeft zal een bank niet zo snel een lening aan u verstrekken.

Indien de rekening-courant schuld die u heeft aan uw B.V. niet zakelijk is, en een derde deze lening nooit onder deze voorwaarden aan u zou hebben verstrekt, kunt u te maken krijgen met risico 2.

De Belastingdienst kan bij een onderzoek uw rekening-courantschuld belasten met 25% inkomstenbelasting .  DGA’s die hun rekening-courantschuld met honderdduizenden euro’s laten oplopen doen er goed aan de fiscale risico’s in kaart te brengen en op zoek te gaan naar oplossingen.

Op 2 december 2014 heeft de Rechtbank Arnhem bepaald dat een DGA die geen rente betaalde aan zijn B.V. over de rekening-courant schuld bevoordeeld werd door de B.V. De Rechtbank stelde de zakelijke rente vast en belaste deze met dividendbelasting.

Indien u een hoge rekening-courantschuld heeft aan uw B.V. is het belangrijk maatregelen te nemen voordat u hiermee in de problemen komt.

Siebert & Becker advocaten en belastingkundigen kunnen u adviseren, ook als het aankomt op een geschil met de Belastingdienst over de rekening-courantschuld.

Geen comments mogelijk.

MEEST POPULAIR

De kansen van de ondernemer op vergoeding van de schade als gevolg van de renteswap

0 comments, geschreven DOOR Ruben van Amerongen 01.06.2015

Foto ZP nieuws weekly 23

MKB ondernemer met een renteswap kan door de combinatie van de negatieve waarde van de swap die ontstaat door de dalende Euribor-rente en de verhoging van de rente geen kant

Lees meer...

RECENT OP ZELFSTANDIGE PROFESSIONAL

ZP Masterclass: Workshop ‘Werken aan je Profilering’

0 comments, geschreven DOOR Redactie 10.04.2015


mei 1 @ 09:00 - 17:00 Evenementnavigatie « ZP Masterclass : Bereik je doel(en) met NLP, een eerste kennismaking met NLP Symposium “Innoveren doe je Samen” van IDEA in Alkmaar » Een workshop verzorgd door

Lees meer...